Powrót do RADA RODZICÓW

Regulamin Rady Rodziców

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI
RADY RODZICÓW PRZY GIMNAZJUM
im. JANA DOBROGOSTA KRASIŃSKIEGO W WĘGROWIE

 

Na postawie art. 53 i 54 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. z 2004r.
Nr 256 poz. 2572 ze zm.) oraz statutu Gimnazjum im. Jana Dobrogosta Krasińskiego w Węgrowie uchwałą Rady Rodziców z dnia 16.06.2010r. wprowadza się niniejszy Regulamin działalności Rady Rodziców.

I
Nazwa organu i podstawy prawne jego działalności

 

 1. Organ reprezentujący rodziców / prawnych opiekunów uczniów Gimnazjum im. Jana Dobrogosta Krasińskiego w Węgrowie nosi nazwę Rada Rodziców przy Gimnazjum im Jana Dobrogosta Krasińskiego w Węgrowie.
 2. Rada rodziców działa na postawie:
  a) art. 53 i 54 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. Nr 95 z dnia 25 października 1991r. poz. 425 ze zm.),
  b) statutu szkoły,
  c) niniejszego regulaminu.

II
Zakres i przedmiot działania

 

 1. Rada rodziców jest niezależnym organem i samorządnym przedstawicielstwem rodziców / prawnych opiekunów uczniów uczęszczających do Gimnazjum im. Jana Dobrogosta Krasińskiego w Węgrowie.
 2. Rada rodziców jest reprezentantem rodziców / prawnych opiekunów uczniów wobec władz szkoły oraz instytucji pozaszkolnych.
 3. Rada rodziców prowadzi działalność w zakresie doskonalenia organizacji pracy szkoły, procesu dydaktycznego i wychowawczego, poprawy warunków technicznych i wyposażenia szkoły oraz zapewnienia warunków bytowych uczniów.
 4. Rada rodziców prowadzi działalność na podstawie uchwalonego planu pracy oraz rocznego planu dochodów i wydatków.

III
Cele i zadania rady rodziców

 

 1. Podstawowym celem rady rodziców jest reprezentowanie rodziców / prawnych opiekunów uczniów wobec innych organów szkoły oraz współdecydowanie o najważniejszych sprawach szkoły.
 2. Głównym celem rady rodziców jest działanie na rzecz wychowawczej i opiekuńczej funkcji szkoły.
 3. Do zadań rady rodziców należy:
  a) Przedstawianie swoich opinii dyrektorowi i organom nadzorującym szkołę we wszystkich istotnych sprawach szkoły, np. opiniowanie planu pracy szkoły.
 4. b) Uchwalanie programu wychowawczego i profilaktyki.
  d) Podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania środków finansowych dla szkoły.
  e) Pomoc w doskonaleniu organizacji szkoły oraz poprawie warunków jej pracy.
  f) Udzielanie pomocy samorządowi uczniowskiemu działającemu w szkole.
  g) Organizowanie działalności na rzecz podnoszenia kultury pedagogicznej w szkole, rodzinie i środowisku lokalnym.
  h) Nawiązywanie współpracy z zakładami pracy, organizacjami społecznymi i instytucjami
  w celu pozyskiwania ich do współdziałania ze szkołą.
 5. Rada rodziców może występować z wnioskiem:
  a) do dyrektora szkoły o ocenę pracy nauczyciela,
  b) do organu prowadzącego o ocenę pracy dyrektora szkoły lub placówki jako całości,
  c) do dyrektora szkoły z wnioskiem o nagrodę lub wyróżnienie dla nauczyciela.

IV
Organizacja działania

 

 1. Podstawową jednostką organizacyjną jest zebranie rodziców / prawnych opiekunów uczniów danej klasy.
 2. Zebranie rodziców / prawnych opiekunów danej klasy wybiera klasową radę rodziców, składającą się z 3 osób, które spośród siebie wybierają przewodniczącego, skarbnika
  i sekretarza.
 3. Przewodniczący klasowej rady rodziców jest równocześnie członkiem szkolnej rady rodziców.
 4. Szkolna rada rodziców składa się z tylu członków, ile jest oddziałów w szkole.
 5. Najwyższą władzą rady rodziców jest zebranie plenarne, w którym mają prawo uczestniczyć wszyscy rodzice / prawni opiekunowie uczniów uczęszczających do Gimnazjum im. Jana Dobrogosta Krasińskiego w Węgrowie.
 6. Zebranie plenarne wybiera prezydium rady rodziców, który jest organem kierującym wszelkimi pracami rady rodziców.
 7. Prezydium składa się z 5 osób i spośród swoich członków wybiera przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego, sekretarza skarbnika i jednego członka.
 8. Zarząd konstytuuje się na swym pierwszym posiedzeniu.
 9. Zebranie plenarne wybiera spośród siebie komisję rewizyjną, która jest organem kontrolnym rady rodziców.
 10. Komisja rewizyjna składa się z 3 osób, które spośród siebie wybierają przewodniczącego.
 11. Kadencja rady rodziców trwa 2 lata od dnia wyborów we wrześniu do dnia 30 września ostatniego roku kadencji.
 12. W celu zachowania ciągłości działania prezydium i szkolnej rady rodziców corocznie
  w wyborach uzupełniających we wrześniu dokonuje się uzupełnienia składu prezydium.
 13. Klasowa rada rodziców może na wniosek prezydium, komisji rewizyjnej lub 2 innych członków podjąć decyzję o wycofaniu ze swego składu prezydium lub komisji rewizyjnej danego członka zwykłą większością głosów, jeśli uzna, że nie wywiązuje się on ze swych obowiązków.

V
Zadania i uprawnienia zarządu

 

 1. Prezydium podejmuje uchwały, które są prawomocne i obowiązujące dla wszystkich rodziców.
 2. Przewodniczący obowiązany jest organizować pracę rady, prezydium i powołanych sekcji lub komisji oraz reprezentować radę przed dyrekcją szkoły i organami zewnętrznymi.
 3. Przewodniczący składa na zebraniu plenarnym sprawozdanie ze swojej działalności za okres 1 roku na zebraniu szkolnej rady rodziców a raz w roku przedstawia do akceptacji plany dochodów i wydatków oraz rozliczenia z poprzedniego roku.

VI
Zadania i uprawnienia komisji rewizyjnej

 

 1. Komisja rewizyjna kontroluje pod względem formalnym:
  a) działania rady,
  b) realizację uchwał, gromadzenie i wydatkowanie funduszy rady.
 2. Komisja przeprowadza na koniec roku szkolnego kontrolę działalności rady, a wnioski
  z kontroli przedstawia na posiedzeniu szkolnej rady rodziców.
 3. W chwili zakończenia kadencji prezydium komisja rewizyjna dokonuje szczegółowej kontroli i przygotowuje sprawozdanie, które ma być podstawą do oceny formalnej działalności rady.

VII
Tryb podejmowania uchwał

 

 1. Uchwały rady rodziców są podejmowane zwykłą większością głosów przy obecności
  co najmniej połowy składu danego organu.
 2. Przewodniczący lub sekretarz danego organu każdorazowo ustala quorum.
 3. Posiedzenia rady rodziców są protokołowane, dokumentację przechowuje przewodniczący w aktach rady. Uchwały rady mają formę pisemną.
 4. Za stan i właściwe prowadzenie dokumentacji odpowiedzialny jest sekretarz prezydium.
 5. Uchwały rady rodziców może zawiesić dyrektor szkoły w razie ich niezgodności
  z obwiązującymi przepisami.

VIII
Wybory do organów rady rodziców

 

 1. Wybory do klasowych rad rodziców, prezydium rady rodziców oraz komisji rewizyjnej odbywają się w głosowaniu jawnym.
 2. Zgłoszone przez zebranie plenarne osoby muszą wyrazić zgodę na kandydowanie.
 3. Członkami organów zostają ci kandydaci, którzy uzyskali co najmniej połowę głosów uczestników głosowania.
 4. W przypadku uzyskania przez kandydatów równej ilości głosów głosowanie jest powtarzane.

IX
Ramowy plan pracy

 

 1. Zebranie plenarne odbywają się przynajmniej raz w roku, we wrześniu.
 2. Zebranie plenarne może być zwołane przez prezydium z własnej inicjatywy lub na wniosek klasowych rad rodziców z co najmniej 5 klas, na wniosek dyrektora szkoły, rady pedagogicznej.
 3. Zebrania prezydium rady rodziców zwoływane są nie rzadziej niż 2 razy na rok szkolny.
 4. Przebieg zebrania jest protokołowany przez sekretarza a dokumentację przechowuje przewodniczący w aktach.
 5. Komisja rewizyjna może zwołać zebranie z własnej inicjatywy lub na wniosek prezydium, klasowej rady rodziców, dowolnej grupy rodziców / prawnych opiekunów liczącej nie mniej niż 10 osób.
 6. Ustalenia komisji mają formę pisemną i są przedstawiane prezydium, zebraniu plenarnemu oraz osobom wnioskującym o zwołanie zebrania komisji.
 7. Zebrania klasowych rad rodziców zwoływane są z inicjatywy samej rady, rodziców / prawnych opiekunów, wychowawcy klasy.
 8. W zebraniach może uczestniczyć dyrektor szkoły jako organ doradczy.
 9. W posiedzeniach rady lub jej organów mogą brać udział osoby zaproszone przez radę, zarząd lub przewodniczącego, po uprzednim porozumieniu z dyrektorem szkoły. Osoby zaproszone mają jedynie głos doradczy.

XI
Obsługa księgowo-rachunkowa środków finansowych

 

 1. Obsługą księgowo-rachunkową zajmuje się sekretarz gimnazjum.
 2. Rada rodziców posiada w banku rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, na którym przechowuje środki finansowe.
 3. Ewidencja dochodów i wydatków odbywa się zgodnie i na zasadach ustalonych przez ministra finansów dla gospodarowania funduszami społecznymi.
 4. Dokumenty finansowe przed zaksięgowaniem muszą być parafowane przez skarbnika oraz przewodniczącego lub zastępcę prezydium rady rodziców.

 

XII
Postanowienia końcowe

 

 1. Rada rodziców, która po upływie kadencji nie uzyska aprobaty zebrania plenarnego, winna jest postawione zarzuty wyjaśnić w terminie 1 miesiąca.
 2. Sprawy sporne między radą a dyrektorem szkoły lub innymi organami szkoły przekazywane są do organu nadzorującego szkołę, a w wypadku decyzji sprzecznych z obowiązującymi przepisami lub regulaminem rady ma ona prawo i obowiązek odwoływać się do Ministra Edukacji Narodowej.
 3. Zmian w niniejszym regulaminie może dokonać szkolna rada rodziców przez podjęcie uchwały zgodnie z rozdziałem VII.
 4. Zarząd używa pieczęci podłużnej o treści:
  RADA RODZICÓW
  przy Gimnazjum im. Jana Dobrogosta Krasińskiego
  w Węgrowie
  07-100 Węgrów, ul. Karola Szamoty 35
  Regulamin rady rodziców został zatwierdzony na plenarnym posiedzeniu rady rodziców w dniu 16.06.2010r. i obowiązuje od dn. 01.09.2010r.